Our Products

              

 

Karakul  Scraps

 
                                               
 

Karakul  Paws
 
Karakul  Scraps   A'  Quality

Karakul  Scraps  B'  Quality
 


        
 
                                               
  
       ROUSOULIS-STERGIOU :  LEOFOROS  GOUNARADON  66  CHLOI , 52100   Kastoria ,  Greece ,  Tel. (+30) 2467022481  MOBILE. (+30)  6944411775   Fax (+30) 2467026501    ROUSOULIS  2014   

         Last  Updated  :   05/07/2014